שלבים בתכנון מבנים

    תכנון מוקדם 

 •       ביקור באתר ועזרה בבחירת מגרש
 •       עריכת פרוגרמה לתכנון האדריכלי בתאום עם הלקוח
 •      תכנון רעיוני של מספר תכניות אדריכליות, בהתייחס לתנאי השטח, ולצרכי הלקוח
 •      בדיקת האלטרנטיבות ביחד עם הלקוח, ובחירת תכנית מועדפת
 •      תכנון המבנה בהתאם לאלטרנטיבה הנבחרת

    תכנון סופי

 •   פיתוח התכנית הסופית המוסכמת עם המזמין
 •   הכנת תכנית הגשה לוועדה המקומית, כולל טיפול בכל הקשור לקבלת היתר בניה  

  תכנון מפורט 

 •   הכנת תכניות עבודה אדריכליות מפורטות ומוסברות כדרוש לביצוע העבודה 
 •   תאום בין המערכות השונות לתכנית האדריכלית (קונסטרוקציה, חשמל מ. אויר וכו) 
 •   הכנת כתב כמויות ומפרט טכני 
 •   ליווי ויעוץ בבחירת חמרי הבנייה וחומרי הגמר 

   פיקוח עליון

 •     ביקורים בשטח וביקורת עבודת בעלי המקצוע בשלבי הבנייה השונים
 •     קבלת המבנה ואישור גמר ביצוע 

    אין הגבלה לגבי מספר הפגישות עם הלקוח במהלך התכנון